Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc doanh nghiệp là: cố gắng đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất từ các nguồn lực sẵn có hoặc khả dụng.
Đặt ra 3 câu hỏi để quản trị hiệu quả:
1. Công việc của nhà quản lý là gì?
Đó là hướng các nguồn lực và nỗ lực của doanh nghiệp vào các cơ hội tạo ra những thành quả có ý nghĩa về mặt kinh tế.


2. Vấn đề chính của công việc đó là gì?
Hiệu năng là làm việc một cách đúng đắn, hiệu quả là làm đúng việc.
Điều cần làm là (1) cách xác định phạm vi của hiệu quả (2) phương pháp tập trung các nguồn lực vào đó.


3. Đâu là nguyên tắc để xác định và phân tích vấn đề đó?
Doanh nghiệp là một hiện tượng xã hội và tuân thủ Pareto.
Trong khi 90% kết quả được tạo ra từ 10% các sự kiện đầu tiên, thì 90% chi phí phát sinh từ các sự kiện còn lại- các sự kiện không mang lại hiệu quả.

(Peter Drucker)


Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker

innovation rules peter drucker

Đổi mới là chức năng đặc trưng của doanh nghiệp. Đó là phương tiện mà doanh nghiệp sử dụng để tạo ra tài nguyên mới đem lại của cải hay cải thiện nguồn lực sẵn có để tăng cường khả năng tạo ra của cải.
Nên có bảo cáo hàng ngày bao gồm 2 trang: một trang là những vấn đề chính cần giải quyết + một trang là chỉ ra những cơ hội.


Có 7 nguồn gốc đổi mới:
1. Những sự kiện bất ngờ: thành công bất ngờ hoặc thất bại bất ngờ
2. Những điều phi lý: những nghịch lý trong logic, sự bất hợp lý giữa các thực tiễn kinh tế. Bất cứ khi nào có một ngành có thị trường tăng trưởng ổn định nhưng lợi nhuận biên giảm thì trong ngành đó tồn tại một sự phi lý.
3. Những nhu cầu phát sinh
4. Những thay đổi trong ngành và thị trường
5. Những thay đổi về nhân khẩu học
6. Những thay đổi về nhận thức
7. Tri thức mới


Đổi mới có mục đích và có hệ thống bắt đầu bằng những phân tích các nguồn tạo cơ hội mới.
Cần bước ra để quan sát, tìm hiểu và lắng nghe thị trường, sau đó nghiên cứu các kỳ vọng, giá trị và nhu cầu của khách hàng.
Đổi mới hiệu quả khởi đầu từ việc nhỏ. Để hiệu quả cần phải đơn giản và có trọng tâm.
Đổi mới là công việc chứ ko phải là thiên tài. Nó đòi hỏi tri thức, sự khéo léo và tính tập trung.