Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc doanh nghiệp là: cố gắng đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất từ các nguồn lực sẵn có hoặc khả dụng.
Đặt ra 3 câu hỏi để quản trị hiệu quả:
1. Công việc của nhà quản lý là gì?
Đó là hướng các nguồn lực và nỗ lực của doanh nghiệp vào các cơ hội tạo ra những thành quả có ý nghĩa về mặt kinh tế.


2. Vấn đề chính của công việc đó là gì?
Hiệu năng là làm việc một cách đúng đắn, hiệu quả là làm đúng việc.
Điều cần làm là (1) cách xác định phạm vi của hiệu quả (2) phương pháp tập trung các nguồn lực vào đó.


3. Đâu là nguyên tắc để xác định và phân tích vấn đề đó?
Doanh nghiệp là một hiện tượng xã hội và tuân thủ Pareto.
Trong khi 90% kết quả được tạo ra từ 10% các sự kiện đầu tiên, thì 90% chi phí phát sinh từ các sự kiện còn lại- các sự kiện không mang lại hiệu quả.

(Peter Drucker)